Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás

Felnőttképzési szolgáltatások

Jogszabályi helyek:
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 § (1)b; 2§ 5.; 12 A§;
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 7§ (1) c)

FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSADÁS - képzési szükségletek felmérése

A szolgáltatás célja: a képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatás folyamán feltárjuk azt, hogy a tanulás iránt érdeklődő személyek számára mely képzéseink felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni érdeklődése és munkával kapcsolatos céljai alapján.

A szolgáltatás tartalma:

Tevékenységek:
a) Adatfelvétel: 
A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait.

b) Helyzetfeltárás
Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása:
iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat,
a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés.
A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra.
Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása:
a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás),
az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje,
gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben,
együttműködési készség.
A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás).

c) Tanácsadás
A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.
A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők).
Képzésből kikerülők esetében: a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek.
Esélyek és veszélyek mérlegelése:
az állást kereső által elképzelt célállás miként pozicionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán.
tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik), a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul.
Önéletrajzírás: az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények),
önismeret szerepe az önéletrajzírásban,
személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban,
idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott).
Motivációs levél:
a motivációs levél szerkezete, felépítése,
a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
Álláspályázat összeállítása
Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása (önéletrajzban és azon kívül)
Álláskeresési módszerek
Felkészülés az állásinterjúra
Életvitel az álláskeresés időszakában:
kudarcélmények feldolgozása,
rendszeresség, időbeosztás.
d) Lezárás:
Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben.
e) Utánkövetés:
A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

Módszertan: Személyes konzultáció. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc.

Díjszabás: a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe


Munkavállalás előkészítése

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerőpiacra való kijutáshoz a munkaerőpiaci-, álláskeresési- és kommunikációs alapismeretek elsajátítása révén. Megismerkednek a helyi, térségi munkaerőpiac feltérképezésének módszereivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretekkel, a munkaügyi alapfogalmakkal (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)
Megismerik a tudatos álláskeresési eszközöket, segítséget kapnak az önéletrajz és a motivációs levél megírásához, az interjúra való felkészüléshez (megjelenés, viselkedés, kommunikáció). Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes, egyéb esetben térítéses.

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás célja: A képzésben résztvevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Óraszáma: 24 óra tantermi foglalkozás
Iskolai előképzettség: nem szükséges
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
A képzés zárása: A kiegészítő tevékenység teljesítésének feltétele – egy a képzéshez kapcsolódó, annak eredményeként betölthető munkakörökhöz igazodó – önéletrajz és motivációs levél elkészítése

A tanfolyam sikeres elvégeztével képes lesz:
A résztvevők képesek lesznek a tudatos álláskeresésre, megismerik a képességeiket, igényeiket, és meg tudják határozni az elérni kívánt célokat.

Tematika:
1.         Munkaerő-piaci alapismeretek (6 óra)
1.1.      Munkaerő-piaci környezet (munkaerő-piac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerő-piac)
1.2.      Helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszerei (álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei)
1.3.      Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretek (fajtái, eltérései és azokból adódó következmények)
1.4.      Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

2.         Álláskeresési alapismeretek (12 óra)
2.1.      Az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)
2.2.      Tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)
2.3.      Önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)
2.4.      Interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)
2.5.      Kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés

3.         Kommunikációs alapismeretek (4 óra)
3.1.      Kommunikációs csatornák
3.2.      Verbális nem verbális eszközök
3.3.      Kommunikáció gyakorlása (agresszív, passzív, asszertív kommunikáció szituációs játékokon keresztül

4.         Munkaviszony létesítése (2 óra)
4.1.      Beilleszkedés a munkaközösségbe, tolerancia, lojalitás
4.2.      Munkahely megtartása, alkalmazkodás és önérvényesítés

A Munkavállalás elősegítése a képzésben résztvevők számára biztosított térítésmentes szolgáltatás, amennyiben a résztvevő írásban kéri.